اخلاقم گند است؟ به خودم مربوط است!
 
غرورم از حد گذشته است؟ به خودم مربوط است!
 
تمام زندگی ام خودخواهانه است؟ زندگی خودم است!
 
از عده ای متنفر شده ام؟ به خودم مربوط است!
 
از ناصحان خوشم نمی آید؟ سلیقه ی خودم است!
 
صدای خنده هایم از حد عادی بلندتر است؟ خوش حالی خودم است!
 
عده ای را به فراموشی سپرده ام؟ حافظه ی خودم است!
 
دلم می خواهد این گونه باشم! مجبور به تحمل من نیستید من همینم ...
 
گيرم که باخته ام !!! اما کسي جرات ندارد به من دست بزند يا از صفحه بازي بيرونم بيندازد، شوخي نيست
 
من شاه شطرنجم تخريب مي کنم آنچه را که نمي توانم باب ميلم بسازم... آرزو طلب نميكنم، آرزو ميسازم
 
 
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۲۳   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |
دلــم گـــرفتــه

مثـــل حزن صدای یکـــــ" مرغ دریـــایـــی"

مثــل ســـایـــه های رو به غـــروبـــــ

مثــل آفتابـــــ پشتـــ کوه.

کــــا شـــــ خواســته بــودمـــت!

برای" تــــو " ی 2 حرفی یک دنیا حرفـــــــ دارم

دلم تنگ می شود برایتـــــــ از"حــالا تا تمــامــــ لحظــه هــای نــرسیـــده"

از تمامی مـــاجرا هــای روی زمیــن خستـــه امـــــ

دلـــم" یکــــ خبـــر" می خواهـــد از تـــو

از تمام دنیــا دلــمــــ "یک آغوش "میخواهد

کــه مــن "مالک" بــاشمــ نه "مستــاجــر"

کـه مــن" آرام "باشــم نــه" مضطرب"

نتـــرسم ، نلــرزم از" موقت بودنــش"، از" گناهـــش"

6 دانگشـــ مــالـــ "مــن "بـــاشــد

کاشــــــ خواستـــه بودمتــــ !

بـــه بــلنــــدای " ایــن شبــــــ" کـــاشـــ خــواســته بــودمتــــــ ـ!!

...:: برگرفته از وبلاگ شانه هایی برای گریستن

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۰   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |
دلـم کـه می گـیــــــــــرد !

نـه سـراغ عکسـهایت می روم

نـه دل خـوش می کـنم

بـه دوستت دارمهایِ فـاصـــــــــــــــــله دارت...

دلــم کـه می گـیرد

تنگـتــرخودم را در آغـوش می گــیرم

شـاید چـیزی از " تــــو "

جـا مـانده باشد

مـیان ِ مــــــن ...

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۱/۱۱/۲۷   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |
نگـــران نبـــاش حـــال مـــن خـــوب اســـت
 
بـــزرگ شـــده ام دیگـــر آنقـــدر کـــوچک نیســـتم کـــه در دلتنگـــی هایـــم گـــم شـــوم
 
آموخـــته ام کـــه ایـــن فاصـــله کـــوتاه بیـــن لبخـــند و اشـــک
 
نامـــش " زندگــــی " اســـت
 
آموخـــته ام  کـــه دیگـــر دلـــم بـــرای نبودنـــت تنـــگ نشـــود
 
راســـــــتی
 
دروغ گـــفتن را نـــیز خـــوب یــــاد گـــرفته ام
 
حــــال مـــن خــــوب اســـت
 
خــــــوب خــــــــــوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۱/۱۰/۰۸   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |"تــو"      

"تــو" هــــمان شــــقایق مــــعروف شـــعر خــــوب ســهرابـــی !
 
تــــا "تــو" هستـــی زنــــدگـــــی بـــايــد كــــــرد...
 
.......................................................
 
میتـــرســــــم
 
از شبـــی کــه بـی "تــو" بگــذرد
 
و روزی کـــه بـی "تــو" روشـن شـود...!
 
.......................................................
 
چقـــدر بــایــــــد بگـــــذرد
 
تـــــا مــــن در مـــرور خـــاطــراتـــم،
 
وقتــــی از کنـــار "تــو" رد میشــوم
 
تنـــــم نلـــرزد، بغضــــم نگیــــرد...!!
 
.......................................................
 
ایــــــن روزهـــــا
 
مشغلــه ی فكـــریـــم زیــاد است !
 
دائـــم بــه "تــو" فكــــر مــی كنــــم...
 
.......................................................
 
گفتـــــه بـــــودم:
 
بــی "تــو" سخت میـگـذرد!
 
حـرفـــم را پــس مـی گیـــرم.
 
بــی "تــو" انگــــار اصـلا نمـی گـــذرد!
 
.......................................................
 
لحظــــه هـــا کــه میگــذرنـــد
 
گـــرچـــه بـا یــاد "تــو" ست ثــانیــه هـایـش،
 
آرزو بـاز میکشـد فـــریـــــاد
 
درکنـــــار "تــو" مـی گـذشت ای کــاش!!
 
.......................................................
 
گفتـــی کــه مـــا بــه درد هــم نمــی خــوریـم
 
امـــــا هــرگـــز نفهمیـــــدی
 
کــه مـــن "تــو" را بـــرای دردهـایـم نمـی خـواستــم!
 
.......................................................
 
"تــو" را آرزو نخواهم کرد، هیچ وقت !
 
"تــو" را لحظه ای خواهم پذیرفت
 
که خودت بیایی.
 
با دل خود نه با آرزوی من ...
 
.......................................................
 
ســکوت و صبــوریم را
 
بــه حساب ضعف و بـــی کســی ام نـگذار !
 
دلـــم بــه چــیزهــایی پـآیبنــد است
 
کــه "تــو" یــادت نمی آید !
 
.......................................................
 
جـام کــوچــک دلـــم را
 
پــرمی کنــی بــا شــراب دلتــنگــی
 
دلـــم پــرمی شـــود ازایــن همــــه دلــتنگــی
 
و "تــو" اصــلا حــواست نــیست
 
کــه دل است دیگـــــر !
 
زیــاد کــه پــرش کـــنی ... مــی شـکــند!
 
.......................................................
 
می خواهــم ،یک بــار دیـگـر
 
مــرورکـنم، کف دسـتی را
 
کــه "تــو" را بـه سرنوشتـم چـسبانـد
 
پـیدایت کـنم و بکـشمـت بیـرونــ........
 
و بـه "تــو" بفـهـمانـم
 
کــه "مـــن"،بیشـتر از ایـن "سرنوشـت"
 
نیــازت دارم
 
 
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۱/۰۸/۱۹   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |
می دانی ...!؟

آدم های ساده... ساده هم عاشق می شوند...!

ساده صبوری می کنند...!

ساده عشق می ورزند...!

ساده می مانند...!

اما سخت دل می کنند...!

آن وقت که دل می کنند جان می دهند...!

سخت می شکنند٬ سخت فراموش می کنند..!

آدم های ساده …
 
 
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۱/۰۸/۱۹   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |آغوشت      

 
بــیا و معجــزه کن ...
 
آغوشت که باشد
 
غــروب هــای دلـــگیــرِ پــاییــز هم
 
دلـچــسب مــی شود
 
ایــن روزهـا
 
آرزوی پنهـــانی ام هــمیــن است

یک شـبی

همـــه ی خــودم را

در آغـــوشــت پـــیــدا کـــــنم !!

من هــم گـــاهی آغــوش میخواهـــم

دل کـه ایـــن چــیزهــا حــالیــش نیست

نــبودنت

نــداشتنت

دلـــم آغوشت را میخواهـــد بــرای هــمیشـــه

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۳۰   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |دست خالی      

گویند اسكندر قبل از مرگ وصیّت كرد:

هنگام دفنم دست راست مرا بیرون از خاك بگذارید
 
پرسیدند چرا ؟

گفت : میخواهم تمام دنیا بدانند كه اسكندر با آن همه شكوه و جلال دست خالی از دنیا رفت.
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۲   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |وصیت      

چشمهايم را به انساني بدهيد كه هرگز طلوع آفتاب، چهره يك نوزاد و شكوه عشق را در چشمهاي يك زن نديده است. قلبم را به كسي بدهيد كه از قلب جز خاطره دردهايي پياپي و آزاردهنده چيزي به ياد ندارد. خونم را به نوجواني بدهيد كه او را از تصادف ماشين بيرون كشيده اند و كمكش كنيد تا زنده بماند و نوه هايش را ببيند.
 
كليه هايم را به كسي بدهيد كه زندگيش به ماشيني بستگي دارد كه هر هفته خون او را تصفيه مي كند. استخوانهايم، عضلاتم، تك تك سلولهايم و اعصابم را برداريد و راهي پيدا كنيد كه آنها را به پاهاي كودكي فلج پيوند بزنند.

هر گوشه از مغز مرا بكاويد، سلولهايم را اگر لازم شد برداريد و بگذاريد به رشد خود ادامه دهند تا با كمك آن پسرك لالي بتواند با صداي دو رگه فرياد بزند و دخترك ناشنوايي زمزمه باران را روي شيشه اتاقش بشنود. آنچه از من باقي مي ماند بسوزانيد و خاكسترم را به دست باد بسپاريد تا گلها بشكفند.
 
اگر قرار است چيزي از وجود مرا دفن كنيد بگذاريد خطاهايم، ضعفهايم و تعصباتم نسبت به همنوعانم دفن شوند. گناهانم را به شيطان و روحم را به دست خدا بسپاريد و اگر گاهي دوست داشتيد يادم كنيد. عمل خيري انجام دهيد يا به كسي كه نيازمند شماست كلام محبت آميزي بگوييد.
 
اگر آنچه را گفتم برايم انجام دهيد هميشه زنده خواهم ماند... 
  
  • گوشه اي از وصيت نامه رابرت.ن.تست
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۹   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |خودت باش      

 
همیشه خودت باش!  دیگران به اندازه کافی هستند...
 
 
 
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۶   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |دردنامه (1)      

:: رسیدم به حس برگی که می داند باد از هر طرف که بیاید
سرانجامش افتادن است ...
  
 
:: دلگیر نشو از حرف آدمها ! نیش زدن طبیعت آنهاست
سالهاست که به هوای بارانی می گویند "هوای خراب"
  
 
:: دنـیـا اونـقـدر کوچـیـکه که آدمــایـی رو کـه ازشـون متـنـفری هـر روز مـی بـیـنـی
ولـی اونـقـدر بـزرگــه که اونــی که دلـت مــی خـواد رو هـیـچ وقـت نمـی بـیـنــی...
 
 
:: همیشه سکوتم به معنای پیروزی تو نیست.
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی.
 
 
:: جریان چیست که هیچ وقت جسد آنهایی
که ادعا دارند برای ما می میرند پیدا نمی شود؟
 
 
:: نباشی، دلم که هیچ ... دنیایم هم تنگ می شود!
  
 
:: کاش همیشه کودک می ماندیم
تا به جای دلهامون سر زانوهایمان زخم میشد...
 
 
:: خارپشتی شده‌ام که تیغ‌‌هایش دنیای امنی برایش ساخته
اما حسرت نوازشی عاشقانه تا ابد بر دلش مانده است
 
 
:: با من مدارا کن بعدها دلت برایم تنگ خواهد شد ..
چه تـــلـــخ است با بــــغـــض نوشتن...
  
 
:: آن قـــدر سکـــوت کـــــرده ام
کـــــه صـــدایــــم از یــــاد رفتــــه اسـت. !!!
 
 
:: کسی هست آغوشش را، شانه هایش را به من قرض دهد
تا یک دل سیر گریه کنم؟! بدون هیچ سوال، دلداری و نصیحتی!!!؟
 
 
:: مـردک ... کسی در این سوز و سرما دستــهايت را نمی گیرد.
در جيبــــت بـــگذارشان، شايد ذره ای خاطره ته جيبت مانده باشد، که هنوز هم گرم است!!!
 
 
:: چمدانت را بستی و چندبار پشت سرت را نگاه کردی و زیر لب گفتی
" چیزی را جا نگذاشته ام ؟ " چرا،برگرد.... یک دنیا خاطره
 
 
:: برگرد و تمام دنیا را غافلگیر کن
من حتی با خدا هم شرط بسته ام
 
 
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۱/۰۴/۳۰   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |آرامم ...      

آرامم ...

مثل مزرعه ای که

تمام محصولش را ملخ ها خورده اند

دیگر نگران داس ها نیستم...

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۰   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |
من به مدرسه میرفتم تا درس بخوانم
تو به مدرسه میرفتی به تو گفته بودند باید دکتر شوی
او هم به مدرسه میرفت اما نمی دانست چرا

من پول تو جیبی ام را هفتگی از پدرم میگرفتم
... تو پول تو جیبی نمی گرفتی همیشه پول در خانه ی شما دم دست بود
او هر روز بعد از مدزسه کنار خیابان آدامس میفروخت

معلم گفته بود انشا بنویسید
موضوع این بود علم بهتر است یا ثروت

من نوشته بودم علم بهتر است
مادرم می گفت با علم می توان به ثروت رسید
تو نوشته بودی علم بهتر است
شاید پدرت گفته بود تو از ثروت بی نیازی
او اما انشا ننوشته بود برگه ی او سفید بود
خودکارش روز قبل تمام شده بود

معلم آن روز او را تنبیه کرد
بقیه بچه ها به او خندیدند
آن روز او برای تمام نداشته هایش گریه کرد
هیچ کس نفهمید که او چقدر احساس حقارت کرد
خوب معلم نمی دانست او پول خرید یک خودکار را نداشته
شاید معلم هم نمی دانست ثروت و علم
گاهی به هم گره می خورند
گاهی نمی شود بی ثروت از علم چیزی نوشت

من در خانه ای بزرگ می شدم که بهار
توی حیاطش بوی پیچ امین الدوله می آمد
تو در خانه ای بزرگ می شدی که شب ها در آن
بوی دسته گل هایی می پیچید که پدرت برای مادرت می خرید
او اما در خانه ای بزرگ می شد که در و دیوارش
بوی سیگار و تریاکی را می داد که پدرش می کشید

سال های آخر دبیرستان بود
باید آماده می شدیم برای ساختن آینده

من باید بیشتر درس می خواندم دنبال کلاس های تقویتی بودم
تو تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور برایت آینده ی بهتری را رقم می زد
او اما نه انگیزه داشت نه پول، درس را رها کرد و دنبال کار می گشت


روزنامه چاپ شده بود
هر کس دنبال چیزی در روزنامه می گشت

من رفتم روزنامه بخرم که اسمم را در صفحه ی قبولی های کنکور جستجو کنم
تو رفتی روزنامه بخری تا دنبال آگهی اعزام دانشجو به خارج از کشور بگردی
او اما نامش در روزنامه بود روز قبل در یک نزاع خیابانی کسی را کشته بود

من آن روز خوشحال تر از آن بودم
که بخواهم به این فکر کنم که کسی کسی را کشته است
تو آن روز هم مثل همیشه بعد از دیدن عکس های روزنامه
آن را به به کناری انداختی
او اما آنجا بود در بین صفحات روزنامه
برای اولین بار بود در زندگی اش
که این همه به او توجه شده بود !!!

چند سال گذشت
وقت گرفتن نتایج بود

من منتظر گرفتن مدارک دانشگاهی ام بودم
تو می خواستی با مدرک پزشکی ات برگردی، همان آرزوی دیرینه ی پدرت
او اما هر روز منتظر شنیدن صدور حکم اعدامش بود

وقت قضاوت بود
جامعه ی ما همیشه قضاوت می کند

من خوشحال بودم که که مرا تحسین می کنند
تو به خود می بالیدی که جامعه ات به تو افتخار می کند
او شرمسار بود که سرزنش و نفرینش می کنند

زندگی ادامه دارد ...
هیچ وقت پایان نمی گیرد ...

من موفقم من میگویم نتیجه ی تلاش خودم است!!!
تو خیلی موفقی تو میگویی نتیجه ی پشت کار خودت است!!!
او اما زیر مشتی خاک است مردم گفتند مقصر خودش است !!!

من ، تو ، او
هیچگاه در کنار هم نبودیم
هیچگاه یکدیگر را نشناختیم

اما من و تو اگر به جای او بودیم
آخر داستان چگونه بود ؟؟؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۹   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |اشتبـاه      

اشتبـاه من ایـن بــود
 
هـر جـا رنـجیدم ... لبــخند زدم

فـکر کـردند درد ندارد ...

سنگیـن تـر زدند
 
ضـربـه ها را ...!
 
 
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۱۴   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |دلتنگم      

خدایا !!!
 
کنترل دست خودته
 
یا بزن خیلی جلو ...
 
یا خیلی برگرد عقب ...

من اینجا دلتنگم
 
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۰۸/۲۱   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |
دلم

یک غریبه می خواهد

بیاید بنشیند

فقط

سکوت کند

و من

هـی حرف بزنم و بزنم و بزنم

تا کمی کم شود این همه بار ...

بعد بلند شود

و برود

انگار نه انگار  ...

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۵/۲۱   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |قلبم      

 
 
روزی...
 
روی دیوار مقابل پنجره‌ات
 
قلبی کشیدم زیبا!
 
تا ارزش عشق
 
همیشه
 
در خاطرت باشد
 
امروز کسی را دیدم
 
که 
 
روی قلبم می‌نوشت:
 
زباله‌هایتان را در این محل نگذارید...!
 
 
 
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۱۱/۲۲   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |

بهترین لحظات زندگی از نگاه چارلی چاپلین :

به رختخواب بری و به صدای بارش بارون گوش بدی

آخرین امتحانت را پاس کنی

توی شلواری که توی سال گذشته ازش استفاده نمی کردی پول پیدا کنی

برای خودت تو آئینه شکلک در بیاری و بهش بخندی

از خواب پاشی و ببینی که چند ساعت دیگه هم می تونی بخوابی ...

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۳   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |
 

من مورچه اي را

مسخره مي کردم

که سال ها عاشق

يک تفاله ي چايي

بود ...

خودم را فراموش کردم که

زماني عاشق آشغالي بودم

که فکر مي کردم

آدم است!!!

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۰۶   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

 استعفا      

  
پروردگار محترم؛ نظر به بررسي‌هاي به عمل آمده توسط اينجانب، عليرغم بهره‌مندي از تمام نعمات و الطاف حضرتعالي در مراحل مختلف زندگي؛ با توجه به اينکه حقير به هيچ جايي نرسيده و موجبات شرمساريِ نسل بشريت را فراهم آورده‌ام، لذا خواهشمندم پيرو تبصره سوم بند اول قرارداد آفرينش، مورخ 1/1/1، منعقده في‌مابين ابر جد اينجانب مشهور به «آدم» و حضرتعالي؛ استعفاي اين حقير را از مقام «انسانيت» بپذيريد. بديهي است من بعد از اين هيچ ‌گونه مسووليتي را درخصوص رفتارهاي خويش قبول نمی نمایم!
 
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۲   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |
مادرم می گفت عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب
 
 
اما هزار شب است پشیمانم که چرا یک شب عاشقی نکرده ام ...
 
 
                                                                                              دکتر شریعتی
 
 
 
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۱۶   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |بوسه!      

            
گفته بودم
 
که اگر بوسه دهی
 
توبه کنم
 
بعد از این بوسه
 
دگر بار خطائی نکنم ...
 
 
 
بوسه دادی
 
و چو برخاست لبم از لب تو
 
توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم...
 
 
 
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۶/۱۹   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |اشک      

اشک...

مگر نه اشك، زیباترین شعر و بی‌تاب ترین عشق و گدازان‌ترین ایمان

و داغ‌ترین اشتیاق و تب‌دارترین احساس و خالص‌ترین گفتن

 و لطیف‌ترین دوست داشتن است كه همه، در كوره یك دل، به هم آمیخته و ذوب شده‌اند

و قطره‌ای گرم شده‌اند، نامش اشك؟

 كسی كه عاشق است و از معشوقش دور افتاده و یا عزادار است

 و مرگ عزیزی قلبش را می‌سوزاند، می‌گرید، غمگین است،

 هرگاه دلش یاد او می‌كند و زبانش سخن از او می‌گوید و روحش آتش می‌گیرد

 و چهره‌اش برمی‌افروزد، چشمش نیز با او همدردی می‌كند؛ یعنی اشك می‌ریزد،

 اشك می‌جوشد و این حالات همه نشانه‌های لطیف و صریح ایمان عمیق و عشق راستین اویند

گریه‌ای كه تعهد و آگاهی و شناخت محبوب یا فهمیدن

و حس كردن ایمان را به همراه نداشته باشد

 كاری است كه فقط به درد شستشوی چشم از گرد و غبار خیابان می‌آید...

                                                                                              دکتر علی شریعتی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۱۰   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |غم      

 
آنروز ها وقتي بچه بودم! غ م بود ولي کم بود...
 
 
 
 
 
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۰۶/۰۲   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |
 
سر کلاس درسمون پسری بود با سری کچل و شکمی گنده و سیگار می کشید
 
من از این پسر متنفر بودم
 
چند سال بعد من سری کچل داشتم شکمی گنده و سیگار می کشیدم !
 
                                                      
                                                                                                           دکتر شریعتی
 
 
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۴/۲۴   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |محبت      

 
 
                         در این دنیای نامردان
 
                                                      که
  
                                                   مردانش عصا از کور می دزدند!
 
                                                                منم خوش باور نادان! محبت آرزو کردم..
 
 
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۱/۲۷   توسط:  پسر پاییزی  موضوع: متن ادبی

  + + + 20% تخفیف | گرافیک وب | طراحی بنر | طراحی بنر فلش |